Pharaoh Cafe   Φωκίωνος Νέγρη 30, Αθήνα 11363
 2114010520